บล็อก & ข่าวสาร

Our Latest Blog & News

บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ องค์กร โดยบริษัทได้เข้ารับการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานจาก TÜV NORD (Thailand) Ltd.